Wat?

Onder de noemer WATCH for TALENT werd door WOODWIZE, COBOT, IVOC en de Werkplekarchitecten een ESF-dossier ingediend waar de drie sectoren hun krachten willen bundelen om het inclusief ondernemen in onze sectoren op kaart te zetten. We willen werkgevers attent maken op de drempels die belemmeren om kansengroepen in onze sectoren aan de slag te laten gaan.

Wellicht laat u een groot potentieel aan werknemers links liggen:

  • Ouderen: profiteert u van ervaring of heeft u schrik van de risico’s?
  • Laaggeschoolden: legt u de lat waar hij moet liggen of blijft u mikken op de overgekwalificeerde middenmoot?
  • Personen met migratieachtergrond: zet u ze op gelijke voet of voedt u achterdocht?
  • Personen met een arbeidsbeperking: kijkt u naar gebreken of naar competenties?

‘Inclusief ondernemen’ kan een oplossing bieden voor bovenstaande uitdagingen.

Kansengroepen zijn zeer divers en kampen met verschillende moeilijkheden om hun plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Toch komt een gedeelte van deze groep in aanmerking voor functies in onze sectoren. Het gaat over jobs die voor hen geschikt zijn of functies die eventueel aangepast kunnen worden. Dergelijke jobs zijn niet in alle ondernemingen aanwezig. Dit project richt zich dan ook tot de ondernemingen die hun rekruterings- en personeelsbeleid voor kansengroepen openstellen.

We ontwikkelden een inspiratiemap over dit onderwerp. Maak kennis met Inclusief Ondernemen aan de hand van 10 sleutels, praktische tips en praktijkvoorbeelden.

Onze aanpak in 3 stappen:

Stap 1: We bepalen hoe inclusief uw onderneming vandaag reeds is door samen een kaart te maken van de diversiteit binnen uw werknemerspopulatie

Stap 2: We vergelijken de situatie in uw onderneming met die uit de sector en de bredere Vlaamse bedrijfswereld

Stap 3: We werken mogelijke acties uit om inclusiviteit te bevorderen. Denk aan rekrutering, onthaal, opleiding, …

10 sleutels die we gericht kunnen inzetten

We bepalen samen met u  welke industriële jobs (nog) in het bereik liggen van mogelijke doelgroepen of welke aanpassingen of herschikkingen van bestaande jobs hiervoor noodzakelijk zijn.

Vastleggen van minimale jobcriteria zodat de gestelde eisen, in vacatures en bij selectie afgestemd zijn op de echt noodzakelijke criteria voor het uitoefenen van de job.

Om kansengroepen te bereiken is het belangrijk de vacature via zoveel mogelijk wervingskanalen te verspreiden en eventueel ook gebruik te maken van specifieke kanalen zoals doelgroepsites.

Daarom stellen we u drempelvrije procedures en documenten voor die toelaten te focussen op talenten en mogelijkheden van de potentiële werknemer.

Na de aanwerving zijn de eerste dagen en weken voor alle nieuwe werknemers en zeker voor kansengroepen cruciaal. Daarom moet ook naar het onthaal en de daadwerkelijke integratie van de nieuwe medewerker voldoende aandacht uitgaan, rekeninghoudend met de bijzonderheden van bepaalde groepen. Anticiperen is de boodschap.

Samen met u matchen wij functievereisten en werknemerscapaciteiten. Voor elke dismatch op fysiek of psychisch vlak en/of omgevingsfactoren gaan we na of er aanpassingen mogelijk zijn op de arbeidsplaats, mits begeleiding, opleiding, ….

Heel wat jongeren studeren af in richtingen waarin ze niet aan de slag willen of stromen vroegtijdig uit door verkeerde studiekeuzes. Samen met u gaan we na welke omscholingen noodzakelijk zijn zodat u een volwaardige medewerker krijgt, kortom wij zorgen ervoor dat uw investering in omscholing loont.

We vinden het warm water niet uit. In onze sectoren werden reeds instrumenten uitgewerkt om aanwervingen te ondersteunen, bijvoorbeeld om het onthaal van medewerkers te professionaliseren. We willen deze instrumenten screenen op aandachtspunten en eventuele noodzakelijke aanpassingen voor kansengroepen.

Vanuit onze positie als sectorale opleidingscentra kunnen wij u gericht en op maat informeren, helpen stappen zetten, begeleiden, … om in contact te komen met de juiste dienstverleners.

Naar kansengroepen toe mobiliseren we de begeleidingsmogelijkheden op de werkvloer, dit samen met onze partners. We ondersteunen kansengroepen eveneens om hun persoonlijk en professioneel netwerk efficiënt in te zetten op weg naar werk in onze sectoren.

We willen u helpen een duidelijke missie en visie rond het onderwerp te formuleren en hiermee naar buiten te komen. Organisaties die hun divers personeelsbeleid naar buiten toe bekend maken, trekken meer werknemers uit de kansengroepen aan.

U leeft niet op een eiland. We zorgen voor inspirerende getuigenissen van inclusieve ondernemingen en medewerkers uit kansengroepen die de vooroordelen en drempels wisten te overwinnen.

Meer info? 

Neem dan contact op met Nele Maes

GERELATEERDE ONDERWERPEN

JOBROAD